आज कतारमा सुनको मुल्या  इंडियन रु १६७६० रहेको कतार सुन बाज़ारले जनायको छ।

 

Bullion- Mumbai

Gold (10 gm) Stander     Rs. 16760

seilver ( 1 kg)                  Rs, 27895e

indian Rupess                  Qr1= 12.72

Nepali Rupess                  Qr1= 20.42